А Ви правильно підживлюєте озимі культури?

Останнiм часом стає все більш актуальною проблема дефiциту сiрки у грунтi. Причина дефiциту- вирощування вибагливих до сiрки культур, а також високi норми внесення азотних і фосфорних добрив. Візуальні ознаки нестачі сірки подібні до симптомів дефіциту азоту.

Як ефективно підтримувати фізіологічні потреби культур у сірці.

Для пiдтримання зрiвноваженого балансу сiрки у грунтi потрiбно щорiчно вносити сiрчанi добрива. Сiрка є «четвертим макроелемен­том», а її значення подiбне до азоту. Фiзiологiчний вплив сiрки й азоту є синергiчним, оскiльки вони вiдiграють важливу роль у синтезi бiлка, що сприяє пiдвищенню врожаю та полiпшенню йога якостi. Спiввiдно­шення азоту до сiрки має становити 10:1-5:1 (на одну частину сiрки повинно припадати 5-10 частин азоту).

Дефіцит сірки в грунті і в культурі напряму призводять до втрат врожаю від 15 до 40%!

– Ми пропонуємо ефективне i безпечне для грунту рiшення. Компанiя Ейпіс Холдинг пропонує Сульфат кальцiю. Це добриво є основним i найбiльш ефективним в забезпеченнi всiх фiзiологiчних потреб куль­тур у cipцi. Таке пiдживлення гарантуватиме вам отримання значних прибавок у врожайностi та високої економiчної ефективностi вiд застосування добрива. Сiрка, що не окислює, кальцiй, що змiцнює. Сульфат кальцiю – випускаються у двох формах: гранульована та порошкоподiбна.

  • Порошкоподiбна (СаО-30%, SO3-45%) використовується для внесення в грунт при основному обробiтку, пiдживлення по мерзлоталому, або передпосiвна культивацiя.
  • Гранульована (СаО-30%, SO3-45%) застосовується в грунт: в основне, або в рядок при посiвi.

Досвід внесення та отримані результати

Вплив Сульфату кальцiю на сою i горох суттєво вплинув на врожай­нiсть 9 – 12%, пiдняв показники урожаю по ячменю – до 64 ц/га, а на «найкращих» площах i до 71 ц/га. До застосування Сульфату кальцiю в господарствi мали не бiльше 20% зерна 2 та 3 класiв озимої пшеницi, то пiсля застосування цього добрива 65% урожаю мало таку клас­нiсть. Посiви впродовж вегетацiї стояли зеленими та чистими, без деяких хвороб (передусiм борошнистої роси), зросла натура самого зерна.

Дуже ефективним також є добриво на рiпаку- прибавка 5-7 ц/га. Якщо на контролi (без Сульфату кальцiю) було отри­мано врожайнiсть соняшнику 22-26 i 30 ц/га, то на полях iз внесенням Сульфату кальцiю мали 34 ц/га.

Норми потреби сірки для основних культур:

Добриво зберігає свою якість, властивості та вигідну ціну, коли доставляється одразу з заводу на господарство!

Розширений аналіз грунту ApisLab

3 2018 року, компанiя Ейпiс Холдинг надає послугу розширеного аналiзу грунту Apislab своїм клiєнтам БЕЗКОШТОВНО. Найефектив­нiше робити аналiз раз у рiк, хоча б за мiсяць до посiву.

Застосування CaS04 веде до подальшого зниження (на 11-14%) внесення азоту на цих площах.

Розширений аналіз грунту ApisLab - витрата, а інвестиція, котра в рази збільшує прибуток аграрія! Рекомендації стосовно внесення наступні:

за 3-5 днiв до внесення азотних вносим CaSO4 вiд 100 до 300кг\га в залежностi вiд культури.
Необхiдно переконувати аграріїв бiльше працювати над покращенням родючостi славетних українських грунтiв. 

Ми вже отримали свіженький номер Всеукраїнської газети "Аграрник", де була надрукована ця актуальна та корисна стаття, а Ви?

Без сірки немає врожаю - це точно!

Микола КостенкоСпеціаліст з живлення рослин ТОВ "Ейпіс Холдинг"

{"action":"renderAllSeen","type":"notesIframeMessage"}